Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Задачі

Завдання до теми  2. “Предмет і метод бухгалтерського обліку”

  1. Виділити об’єкти бухгалтерського обліку, що відносяться до активів, капіталу, зобов’язань в грн. :

-          будівля ферми ВРХ…………………………………………………991400

-          статутний капітал…………………………………………………...980000

-          будівельні матеріали…………………………………………………54000

-          паливо…………………………………………………………………..5600

-          прибуток………………………………………………………………61000

-          заборгованість постачальникам…………………………………..    10000

  1. Визначити, до яких груп активів відносяться подані ресурси підприємства, тис.грн. :

-          малоцінні та швидкозношувані предмети …………………………………4

-          обчислювальні машини зі строком служби до одного року ……………190

-          будівельні матеріали ………………………………………………………..27

-          готова продукція…………………………………………………………….40                                                                             

-          зоборгованість інших дебіторів…………………………………………….12

  1. Визначити, до яких груп відносяться  капітал, зобов’язання підприємства, грн. :

-          заборгованість з оплати праці робітникам і службовцям……………….935000

-          статутний капітал………………………………………………………...1420000

-          додатковий капітал………………………………………………………..329000

-          резервний капітал…………………………………………………………..96710

-          короткострокові позики банку…………………………………………….73200

  1. Розподілити вказані види заборгованості до дебіторської та кредиторської, грн. :

-          заборгованість  бухгалтера Рудько Н.М. за сумами, які видані у підзвіт….120

-          заборгованість постачальникам за матеріали……………………………157000

-          заборгованість бюджету з податку на прибуток………………………….18200

-          заборгованість Пенсійному фонду за відрахуваннями на обов’язкове державне пенсійне страхування……………………………………………..5100

-          заборгованість заготівельної організації……………………………………7200

 

 

Тести

Тема  2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 

  A01: Предметом бухгалтерського обліку є:

1.   ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

2.   процес розширеного суспільного відтворення (виробництва, обміну і невиробничого споживання суспільного продукту), а також використання господарських засобів у цих процесах, які узагальнюється у грошовому вимірнику, для надання інформації, необхідної для управління і контролю;

3.   господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств, і джерела їх формування.

 

  A02: Найважливішими об’єктами бухгалтерського обліку є:

1.   ресурси підприємства за складом і розміщенням;

2.   ресурси підприємства за джерелами їх утворення;

3.   активи, власний капітал, зобов’язання, господарські процеси, господарські операції.

 

  A03: До активів підприємства належать:

1.   основні засоби, оборотні активи;

2.   необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

3.   необоротні активи, оборотні  активи.

 

 

  A04: З нижче наведеного вкажіть нематеріальний актив:

1.   програмне забезпечення ЕОМ;

2.   земельні ділянки;

3.   капітальні інвестиції;

 

  A05: Які активи будуть необоротними:

1.   основні засоби, нематеріальні активи;

2.   дебіторська заборгованість;

3.   основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції.

 

  A06: Назвіть джерела утворення активів підприємства:

1.   власний капітал, зобов’язання;

2.   власний капітал, зобов’язання, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходи майбутніх періодів;

3.   витрати майбутніх періодів, доходи майбутніх періодів.

 

  A07: З нижче приведеного виділіть джерела власного капіталу:

1.   нерозподілений прибуток;

2.   витрати майбутніх періодів;

3.   довгострокові кредити банку;

 

 

  A08: Витрати майбутніх періодів це:

1.   витрати, які мали місце в поточному звітному періоді;

2.   витрати, які мали місце в поточному або попередніх звітних періодах, але відносяться до наступних звітних періодів;

3.   витрати, які ми плануємо здійснити;

 

  A09: Назвіть поточні зобов’язання:

1.   короткострокові кредити банків;

2.   довгострокові кредити банків;

3.   доходи майбутніх періодів.

 

 A10: Калькуляція це:

1.   різниця між плановою і фактичною собівартістю;

2.   процес визначення фактичної собівартості;

3.   процес встановлення фактичної наявності матеріальних цінностей.

 

 A11: Малоцінні та швидкозношувані предмети будуть у складі оборотних активів, якщо:

1.   строк використання їх не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік;

2.   строк використання їх більше одного року;

3.   строк використання їх більше нормального операційного циклу.

 

 A12: До запасів відносяться:

1.   малоцінні та швидкозношувані предмети, строк використання яких більше одного року;

2.   поточні фінансові інвестиції;

3.   сировина і матеріали.

 

 A13: Подія, яка викликає зміни в структурі активів, власного капіталу, зобов’язань називається:

1.   господарським процесом;

2.   господарською операцією;

3.   ситуацією.

 

 A14: Кредиторська заборгованість це:

1.   заборгованість підзвітних осіб підприємству;

2.   борги інших підприємств, організацій, осіб даному підприємству;

3.   борги даного підприємства іншим фізичним та юридичним особам.

 

 A15: Методом бухгалтерського обліку називається:

1.   способи підходу до вивчення та пізнання предмету даної науки;

2.   окремі способи і прийоми;

3.   сукупність способів та прийомів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

 

A16: Який з перелічених прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

1. оцінка;

2. рахунки бухгалтерського обліку;

3. подвійний запис;

4. контирування.

 

A17: До поточних біологічних активів тваринництва відносять:

  1. тварини на вирощуванні та відгодівлі;
  2. чубуки;
  3. робочі і продуктивні тварини.

 

Завдання

Відповіді

A01

2

A02

3

A03

2

A04

1

A05

3

A06

2

A07

1

A08

2

A09

1

А10

1

А11

1

А12

3

А13

2

А14

3

А15

3

А16

4

А17

1

 

 

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828