Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 6. План рахунків

бухгалтерського обліку

 

A01:Дати визначення класифікації рахунків:

1.   єдиний систематизований перелік рахунків;

2.   науково-обґрунтоване групування рахунків за однорідними економічними ознаками;

3.   це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства.

 

A02:За якими ознаками класифікуються рахунки бухгалтерського обліку:

1.   активні, пасивні, активно-пасивні;

2.   за складом та розміщенням; з джерелами утворення капіталу та використання його в господарській діяльності;

3.   за економічним змістом; за призначенням та структурою.

 

A03:Що вивчає класифікація рахунків за призначенням та за структурою:

1.   облік стану господарських засобів;

2.   облік джерел господарських засобів та коштів;

3.   порядок запису господарських операцій на рахунку, значення дебету, кредиту рахунку, залишку на рахунку та для чого призначений той чи інший рахунок?

 

A04:За якою ознакою рахунки поділяються на чотири групи:

- рахунки господарських ресурсів;

- рахунки джерел утворення господарських ресурсів;

- рахунки господарських процесів;

 

1.   по відношенню до балансу;

2.   за призначенням та структурою;

3.   за економічним змістом.

 

A05:Які об’єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3:

1.   господарські процеси;

2.   джерела утворення господарських ресурсів;

3.   господарські ресурси.

 

A06:Які об’єкти обліку відображаються на рахунках. класів 4-6:

1.   активи, що не належать підприємству;

2.   господарські процеси;

3.   джерела утворення господарських ресурсів.

 

A07:Які об’єкти обліку відображаються на рахунках класу 7:

1.   джерела власного капіталу;

2.   витрати за елементами;

3.   доходи і результати діяльності.

 

A08:Назвіть групи рахунків за призначенням та структурою:

1.   активні, пасивні, активно-пасивні;

2.   рахунки запасів, грошових коштів, капіталу;

3.   основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні, позабалансові.

 

A09:Для чого призначені основні рахунки:

1.   для обліку витрат діяльності;

2.   для обліку господарських процесів;

3.   для обліку наявності і руху господарських коштів підприємства, джерел їх утворення та контролю за ними.

 

A10:Назвіть підгрупи основних рахунків:

1.   збирально-розподільчі, витратні, калькуляційні;

2.   співставляючі;

3.   матеріальні, грошові, капіталу, рахунки розрахунків.

 

A11:Для чого призначені основні матеріальні рахунки:

1.   для обліку наявності і руху основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та контролю за їх зберіганням;

2.   для обліку дебіторської та кредиторської заборгованості;

3.   для уточнення, коригування оцінки об’єкта обліку на основному рахунку.

 

A12:Для чого призначені рахунки капіталу? Де у балансі відображаються залишки цих рахунків:

1.   для обліку наявності, збільшення та зменшення капіталу. Залишки по цих рахунках відображаються в першому розділі пасиву балансу “Власний капітал”;

2.   для обліку кредиторської заборгованості. Залишки по цих рахунках відображаються в четвертому розділі пасиву балансу “Поточні зобов’язання”;

3.   для узагальнення інформації про доходи і результати діяльності. Залишків не мають, закриваються віднесенням суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

 

A13:Для чого призначені рахунки розрахунків? Які вони бувають по відношенню до балансу:

1.   для обліку наявності і руху господарських коштів, по відношенню до балансу – активні;

2.   для обліку джерел утворення господарських коштів, по відношенню до балансу – пасивні;

3.   для обліку розрахункових, кредитних і господарсько-правових відносин з іншими підприємствами, та особами; по відношенню до балансу вони бувають активними, пасивними, активно-пасивними.

 

 

A14:Назвіть види регулюючих рахунків. Які вони бувають по відношенню до балансу:

1.   матеріальні, грошові, активні;

2.   капіталу, доходів, пасивні;

3.   додаткові-активні; контрарні-активні, пасивні.

 

A15:Дайте характеристику рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”:

1.   активний, основний, матеріальний;

2.   активний, операційний, збирально-розподільчий;

3.   активний, операційний, витратний.

 

A16:Дайте характеристику рахунку 23 “Виробництво”:

1.   активний, операційний, калькуляційний;

2.   активний, операційний, витратний;

3.   активний, основний, матеріальний.

 

A17:Дайте характеристику рахунку 79 “Фінансові результати”:

1.   пасивний, операційний, доходів;

2.   активно-пасивний, операційний, порівняльний;

3.   пасивний, операційний, звітно-розподільчий.

 

A18:Дайте характеристику рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (Непокриті збитки)”:

1.   активно-пасивний, операційний, доходів;

2.   активно-пасивний, фінансово-результатний;

3.   пасивний, основний, капіталу.

 

A19:Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:

1.   класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

2.   класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

3.   класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

A20:Рахунки класу 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку призначені:

1.   для обліку активів підприємства;

2.   для обліку розрахунків;

3.   для обліку коштів, розрахунків та інших активів.

 

A21:Залишки по рахунках класів 1, 2, 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку використовують:

1.   для заповнення звіту про фінансові результати підприємства;

2.   для заповнення активу балансу;

3.   для заповнення пасиву балансу.

 

A22:Субрахунок, який відображено в Плану рахунків бухгалтерського обліку, це:

1.   конкретизація синтетичного рахунку;

2.   рахунок другого порядку є підрозділом рахунку першого порядку;

3.   аналітичний рахунок.

 

 

Завдання

Відповідь

A01

2

A02

3

A03

3

A04

3

A05

1

A06

3

A07

3

A08

3

A09

3

A10

3

A11

1

A12

1

A13

3

A14

3

A15

2

A16

1

A17

2

A18

2

A19

3

A20

3

A21

2

A22

2

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828