Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

 

A01:Фінансова звітність це:

1.   бухгалтерська звітність про фінансові результати діяльності підприємства;

2.   бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

3.   важливий інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

 

A02:Серед принципів, на яких ґрунтується фінансова звітність, є принцип історичної (фактичної) собівартості, розкрийте його зміст:

1.   оцінка активів, виходячи з їх первісної вартості;

2.   операції відображаються в обліку відповідно їх фактичних затрат;

3.   оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво і придбання.

 

A03:На який звітний період складається баланс підприємства (форма № 1):

1.   на 1-е число місяця;

2.   на кінець останнього дня звітного періоду;

3.   за звітний період.

 

A04:В який строк подається річна фінансова звітність:

1.   не пізніше 25 лютого наступного за звітним року;

2.   не пізніше 20 лютого наступного за звітним року;

3.   не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

 

A05:Які форми звітності входять до складу річної фінансової звітності:

1.   баланс підприємства, форма №1;

звіт про фінансові результати, форма №2;

звіт про рух грошових коштів, форма №З.

 

2.   баланс підприємства, форма №1;

звіт про рух грошових коштів, форма №З;

звіт про власний капітал, форма №4;

примітки і пояснення.

 

3.   баланс підприємства, форма №1;

звіт про фінансові результати, форма №2?

 

A06:Які показники містить в собі другий розділ активу балансу:

1.   вартість виробничих запасів, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції;

2.   готова продукція, незавершене виробництво, грошові кошти, довгострокові фінансові інвестиції;

3.   дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції.

 

A07:Якими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку слід керуватися при заповнення першого розділу активу балансу:

1.   П (С) БО 7, П (С) БО 8, П (С) БО 9 Основні засоби, Нематеріальні активи, Запаси;

2.   П (С) БО 7, П (С) БО 9 Основні засоби, Запаси;

3.   П (С) БО 7, П (С) БО 8, П.(С) БО 12 Основні засоби, Нематеріальні активи, Фінансові інвестиції.

 

A08:З нижче переліченого визначте поточні зобов’язання, які наводяться в ІІІ розділі пасив у балансу:

1.   довгострокові кредити банку;

2.   кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

3.   відстрочені податкові зобов’язання.

 

A09:Дайте визначення консолідованої фінансової звітності:

1.   звітність яка відображає інформацію про всі дочірні підприємства, які входять до складу групи;

2.   звітність, яка відображає фінансовий стан та результати діяльності юридичної особи та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

3.   звітність об’єднання підприємств.

 

A10:Який орган здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю в Україні:

1.   Держкомстат України при Кабінеті Міністрів України;

2.   Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

3.   Міністерство фінансів України.

 

 

Завдання

Відповіді

A01

2

A02

3

A03

2

A04

2

A05

2

A06

1

A07

3

A08

2

A09

2

A10

3

 

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828