Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Література

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

ПЕРЕЛІК

ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

1. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Бухгалтерський облік (теорія) : Навч.посібник.-.Харків:ХНАУ,2010.-323с.

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000.

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".-3-тє видання доповнене і перероблене.-Житомир:ЖІТІ,"Рута",2002.-554с.

4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : Навч.посібник.- К.:А.С.К., 2002.-223с.

5. Деващук Л.Г.,Єрмолаєва В.І., Квач Я.П.,Русинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку Частина І : Навч.посібник.-ТОВ «Одісей», 2001.-495с.

6. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. -К: Товариство "Знання", КОО, 2004. - 377 с.

7. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

8. Ждан В.І.,Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку :Навч.посібник.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-384 с.

9. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.

10. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік : навч.посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.:Знання,2008.-507с.

11. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 444с.

12. Шешина О.В., Редько Н.С., Мамаєва О.О., Лукаш Р.Є., Теорія бухгалтерського обліку:Навч.посібник.-НМЦ,2001.-136с.

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828