Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Самостійна №24

Самостійна №23

Самостійна №21

Самостійна №22

Характеристика Журнал-головної форми

Журнал-головна форма – комбінована форма обліку. Вона є варіантом меморіально-ордерної форми обліку. Журнал-головна форма розвинулась на початку ХІХ ст. і потім знайшла велике розповсюдження. Особливістю цієї форми є те, що всі операції у синтетичному обліку відображені в одному реєстрі – Журнал-головній книзі. У ній поєднано хронологічний запис (Журнал) із систематичним (головна книга). У Журнал-головній книзі ліва частина призначена для хронологічних записів, а права частина використовується для систематизації записів по синтетичних рахунках. Кожному синтетичному рахунку відводяться дві графи для запису оборотів по дебіту і кредиту. Журнал-головна книга відкривається записами у першому рядку по всіх рахунках станом на 1 січня. Сума балансу, яка відповідає загальному підсумку окремо дебетових і кредитових залишків записується у колонці “Сума обороту”. Потім відображаються всі операції за місяць. В кінці місяця підраховують підсумки і визначають залишки на 1 число наступного місяця. Наявність в одному реєстрі систематичних і хронологічних записів звільняє від необхідності складання оборотної відомості по синтетичних рахунках. Складається лише оборотна відомість по аналітичних рахунках.

Перевагою Журнал-головної форми бухгалтерського обліку є простота і наочність записів синтетичного обліку.

Основним недоліком такої форми обліку є те, що Журнал-головною книгою незручно користуватися при великій кількості синтетичних рахунків, а також для неї притаманні всі недоліки меморіально-ордерної форми обліку.

Самостійна №16

Види діяльності підприємств , їх значення

       Підприємство в будь-якій організаційно правовій формі чи галузі народного господарства, в тому числі і сільському господарстві, складається з ряду взаємопов'язаних видів  діяльності: звичайної, операційної, основної, фінансової, інвестиційної і інших. Визначення кожного з них дається в національних П(С)БО3, П(С)БО 4.

  Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу звичайну діяльність (фінансову та інвестиційну).

  Надзвичайна подія або операція, яка відрізняється  від звичайної діяльності підприємства, та не очікується , що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді (аварія, техногенна катастрофа, стихійні лиха).

  Операційна діяльність  - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. П(С)БО 3 до складу операційної діяльності включає основну діяльність, збут, управляння і іншу діяльність.

  Основна діяльність – операції пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

  Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

  Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і  та позичкового капіталу підприємства

 

Основна діяльність с.- г. підприємства – це діяльність пов'язана з виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. Всі інші види діяльності – це операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828